Thumb 3b9de1d9afd41c4cf7032a2ee1106cb82c8f7020
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Stella Kattevilder

Ik collecteer omdat:

Ik iets wil doen voor mijn lieve zoon, mijn moeder en alle anderen...

104

donaties

€ 1.157

ingezameld