Thumb 2f65b3f5c69fc3f4cb06a74797e0b2df87e214d1
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Ron de Zeeuw

Ik collecteer omdat:

er tot op de dag van vandaag nog steeds geen verklaring kan worden gegeven hoe epilepsie ontstaat en hoe dit kan worden voorkomen en hoe alle vormen kunnen worden behandeld.
Er is nog altijd veel geld nodig voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van epilepsie en omdat ik hier als ouder van een kind met zeer moeilijk instelbare epilepsie nagenoeg dagelijks mee wordt geconfronteerd, wil ik jullie vragen om het Epilepsiefonds ook te steunen met een donatie.

Alvast bedankt namens velen!

48

donaties

€ 440

ingezameld