Thumb 9066c4c94754b1be9d40ba182c7d37efb7385ae6
Qr
C4be5a0bd80fa7d98efa6b341a487519fb4c4bdd

Joost de Lange

Ik collecteer omdat:

Ik collecteer al jaren voor het epilepsiefonds in Zwolle maar dit jaar gaat dat vanwege Corona op een andere manier. De reden dat ik dit doe is dat er voor de 120.000 collega’s van mij nog steeds geen passende oplossing is. Om deze te vinden is veel nodig.

57

donaties

€ 451

ingezameld