Thumb 5c8b815538796ae542ac85c2a2d496bc3bb81e75
A2d3817719d82a8dfc3a003a5aa4df4d1b92dfdb

Iris Gilsing

Ik collecteer omdat:

Er geld nodig is voor onderzoek, zodat meer mensen kans krijgen op een aanvalsvrij leven of een leven met minder aanvallen! Nog niet overtuigd? Kijk dan eens hoeveel invloed epilepsie kan hebben op iemands leven op www.mijnlevenmetepilepsie.wordpress.com !

39

donaties

€ 376

ingezameld